ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2558
(3 ราย)
3 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2559
(15 ราย)
13 (87%) 2 (13%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(16 ราย)
15 (94%) 1 (6%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(25 ราย)
24 (96%) 1 (4%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(25 ราย)
16 (64%) 8 (32%) 1 (4%)
พ.ศ. 2563
(26 ราย)
19 (73%) 1 (4%) 6 (23%)
พ.ศ. 2564
(5 ราย)
5 (100%) 0 (0%) 0 (0%)