ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาล เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากนโยบายเดิมให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเริ่มมีมาตรการตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยล่าสุด ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ได้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 1 ปี คือ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มจำนวนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากเดิมรายละ 230 บาทต่อเดือน เป็น 315 บาทต่อเดือน โดยผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือยังต้องชำระค่าไฟฟ้าปกติ สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงรูปแบบเดิม คือ ในกรณีที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน ให้ลงทะเบียนตามช่องทางของหน่วยงานการไฟฟ้าที่ดูแลในพื้นที่ของท่าน อ่านต่อ ...
อบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540”
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ตามหนังสือที่ ก.1กอก.(สส)36432/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ให้มีการจัดอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540” ให้กับคณะกรรมการประจำกอง และ กฟฟ.ในสังกัด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนางอุดมลักษณ์ เหรียญนิยม ผู้อำนวยการ กองอำนวยการ เป็นประธานในการเปิดการอบรม โดยมีผู้อบรมทั้งสิ้นจำนวน 99 คน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 4 อาคาร 2 กฟก.1 อ่านต่อ ...
อีกหนึ่งช่องทางเลือก เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
วันที่ ๑ เม.ย.๒๕๖๒ คณะทำงานศูนย์
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562
พ.ร.บ.กฟฟ.อยุธยา,นครหลวง,บางปะหัน,มหาราช,บ้านแพรก,ภาชี,อ่างทอง,ไชโย,แสวงหา สามโก้,โพธิ์ทอง,วิเศษชัยชาญ,เสนา,ผักไห่,ลาดบัวหลวง,บางไทร,บางซ้าย,บางบาล,ท่าเรือ,บ้านหมอ,ดอนพุดโดยมีคณะทำงานจาก กฟก.๑ ร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัต

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางปัทมา ศรีแสงอ่อน รองประธานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟก.1 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคาร 2 ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจาก นางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อานวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สานักงาน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราช บรรยายเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มีผู้เข้าร่วมประชุมจากการไฟฟ้า ในสังกัด จานวน 66 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 115 คน อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด