ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
คณะทางานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาข้อมูลหน้าเว็ปไซต์ แก้ไขและเพิ่มเติมตามกฎหมายกาหนด ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ กฟจ.ปราจีนบุรี
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะทางานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟฟ.สระบุรี,หนองแซง,เสาไห้,พระพุทธบาท,หนองโดน,แก่งคอย,มวกเหล็ก,วังม่วง,ซับสนุ่น,กบินทร์บุรี,วังตะเคียน,นครนายก,ปากพลี โดยมีคณะทางานจาก กฟก.๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาข้อมูลหน้าเว็ปไซต์ แก้ไขและเพิ่มเติมตามกฎหมายกาหนด ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ กฟจ.ปราจีนบุรี
ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการสัมมนาทางวิชาการประจาปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจาปี 2559 พร้อมทั้งได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารต้นแบบโดดเด่น ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับมอบ พร้อมนี้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรี และยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 อ่านต่อ ...
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร PEA C1 เข้ารับการอบรม
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
หลักสูตร "เชื่อมโยงข้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง กฟภ. กับ สขร. เพื่อรองรับการขยายเครือข่ายศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ." ระหว่างวันที่ 20 - 22 ม.ค. 2559 ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น จ.กรุงเทพฯ
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท เข้าศึกษาดูงาน ที่ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558
... อ่านทั้งหมด