ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ.2562
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ.2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/E/120/T_0009.PDF อ่านต่อ ...
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด