ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาประชาชนด้านการข่าว
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
เรื่อง ประกาศคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด

อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด