ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา โดยนายเกียรติชัย กังวานเกียรติชัย รองผู้จัดการด้านเทคนิค แจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานต้นแบบ ให้กับประชาชน ในงานออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดทศทิศาธรรม(คลอง11)
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นางนฤมล ไตรทาน ประธานศูนย์ พ.ร.บ.กฟก.1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานศูนย์พ.ร.บ.กฟก.1 และ การไฟฟ้าในสังกัด 15 แห่ง ที่ได้รับรางวัล หนึ่งกระทรวงหนึ่งหน่วยงานต้นแบบ เพื่อติดตามผลและหารือการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกาประชาสัมพันธ์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 17 เมษายน 2560
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
กฟอ.ลำลูกกา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ กฟจ.นครนายก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา ประชาสัมพันธ์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 14 พ.ย. 2559 เวลา 11.30 น. นายเกียรติชัย กังวานเกียรติชัย รองผู้จัดการฯ แจกแผ่นพับประชาสัม พันธ์ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ณ PEA Shop สาขา ห้างเทสโก้
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด