ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี และอำเภอสามโคก จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี และอำเภอสามโคก จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายกฤษดา พงษ์เสริม /ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี นำคณะ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง วางพวงมาลา ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที ณ บริเวณอาคาร ๒ ชั้น ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ในการนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด ๗๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ ภาพ/ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี https://www.facebook.com/228661097311940/posts/1980045378840161/?d=n
PEA บรรเทาภาระค่าไฟฟ้า?ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
PEA บรรเทาภาระค่าไฟฟ้า?ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้มีบัตรฯ ให้สามารถได้รับประโยชน์จากมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ) กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดและหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่มีบัตรฯ และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถลงทะเบียน ขอรับสิทธิได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Shop PEA Mobile Shop Application PEA Smart Plus และ www.pea.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง (ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีก) ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 ดังนี้ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 1.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 1.2 ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไป คิดค่าไฟฟ้าตามปกติ 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.2 และ 1.2 ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าโดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน 2.1 การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น 2.2 การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) - ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) - ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) 2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภทที่ 2 (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) 3.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 100 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 3.2 ใช้ไฟฟ้าเกิน 100 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรกและตั้งแต่หน่วยที่ 101 เป็นต้นไป คิดค่าไฟฟ้าตามปกติ ผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าใกล้บ้าน หรือ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PEA ปทุมธานี ร่วมใจสู้ภัย COVID–19 สนับสนุนมอบน้ำดื่ม และตัดลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564
PEA ปทุมธานี ร่วมใจสู้ภัย COVID–19 สนับสนุนมอบน้ำดื่ม และตัดลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวีระศักดิ์ กลมอ่อน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ,ถังขยะติดเชื้อพร้อมถุงพลาสติกใส่ขยะ และดำเนินการตัดลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปทุมธานี และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปทุมธานี ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
PEA ปทุมธานี ลดโลกร้อน จัดกิจกรรม PEA Go Green ปลูกต้นไม้ยืนต้นครั้งใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน กฟภ. ประจำปี 2564
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
PEA ปทุมธานี ลดโลกร้อน จัดกิจกรรม PEA Go Green ปลูกต้นไม้ยืนต้นครั้งใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน กฟภ. ประจำปี 2564 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม PEA Go Green ลดโลกร้อน ปลูกต้นไม้ยืนต้นครั้งใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน กฟภ. ประจำปี 2564 นำโดยนายวีระศักดิ์ กลมอ่อน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้นในกิจกรรม PEA Go Green ปลูกต้นไม้ยืนต้นครั้งใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน กฟภ. ประจำปี 2564 เพื่อลดโลกร้อนและเป็นการสร้างความตระหนักและรักษาสภาพแวดล้อม ตามนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดูดซับมลพิษทางอากาศ ณ พื้นที่สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด