ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.สระแก้ว และ กฟย.เขาฉกรรจ์ โดยมีคณะทำงานจาก กฟก.1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลหน้าเว็บไซต์และศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก ณ กฟจ.ปราจีนบุรี
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.สระแก้ว และ กฟย.เขาฉกรรจ์ โดยมีคณะทำงานจาก กฟก.1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลหน้าเว็บไซต์และศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก ณ กฟจ.ปราจีนบุรี อ่านต่อ ...
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางปัทมา ศรีแสงอ่อน รองประธานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟก.1 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางปัทมา ศรีแสงอ่อน รองประธานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟก.1 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคาร 2 ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจาก นางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อานวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สานักงาน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราช บรรยายเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มีผู้เข้าร่วมประชุมจากการไฟฟ้า ในสังกัด จานวน 66 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 115 คน อ่านต่อ ...
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
วันที่ 15 กันยายน 2560 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น จาก นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการใช้ประกาศพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว รับการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงตามโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ''
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว รับการตรวจประเมินหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงตามโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ'' โดยมี นางศิริกุล ปัญญาดิลก ประธานการตรวจประเมินฯ เข้าตรวจประเมินหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงตามโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ'' ณ ห้องประชุมชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว อ่านต่อ ...
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะทำงาน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 15 แห่ง ที่ได้รับรางวัล หนึ่งกระทรวงหนึ่งหน่วยงานต้นแบบ
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะทำงาน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 15 แห่ง ที่ได้รับรางวัล หนึ่งกระทรวงหนึ่งหน่วยงานต้นแบบ เพื่อติดตามผลและหารือการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใส โดยมี นางนฤมล ไตรทาน ประธานศูนย์ พ.ร.บ. กฟก.1 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 กฟก.1 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด