ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (20/11/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (20/11/2562)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ.2562 (14/05/2562)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 (23/11/2561)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (22/11/2561)
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมารับใช้บริการและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง มีมติให้หน่วบงานภาครัฐดำเนินการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการการติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ (12/11/2561)
เงินสงเคาระห์ ผู้ประสบภัย (29/10/2561)
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (16/10/2561)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (12/10/2561)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (12/10/2561)