ประกาศ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การกำหนดวัน off-Peak สำหรับอัตรา TOU ปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ (27 กรกฎาคม) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (14/10/2563)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (08/09/2563)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2579 (08/09/2563)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (08/09/2563)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2579 (08/09/2563)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า (03/07/2563)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2573 (24/06/2563)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2578 (24/06/2563)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 (24/06/2563)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 (24/06/2563)