- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
คู่มือ "บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ." (13/01/2565)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ปทุมธานี2 (18/12/2563)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ปทุมธานี2 (18/12/2563)
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณี ชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดิน สายภายใน (บุคคลธรรมดา) (N) (10/08/2563)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ปทุมธานี2 (20/05/2563)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ปทุมธานี2 (20/05/2563)
คู่มือสำหรับประชาชน การต่อกลับการใช้ไฟฟ้า นอกเขตชุมชน กรณี ถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) (04/03/2563)
คู่มือสำหรับประชาชน การต่อกลับการใช้ไฟฟ้า ในเขตชุมชน กรณี ถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) (04/03/2563)
คู่มือสำหรับประชาชน กำรตอ่ กลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณี ถูกงดจ่ายไฟ (N) (04/03/2563)
คู่มือสำหรับประชำชน การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณี ยกเลิก การใช้ไฟฟ้า) (N) (04/03/2563)