- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลของ คสช. (27/03/2558)
การบูรณาการแผนงาน โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด(AreaBased) (24/02/2558)
แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10-11 (01/01/2558)
ประเด็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (13/08/2557)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 (13/08/2557)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (01/01/2557)
วิสัยทัศน์และวัฒนธรรองค์กร ค่านิยมร่วม ของ กฟภ. (20/12/2556)