- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
นโยบายความต่อเนื่อง ทางธุรกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (13/05/2563)
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา (13/05/2563)
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ.2562 (13/05/2563)
นโยบาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส อย่างยั่งยืน 2562 (20/04/2563)
แผนยุธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (28/08/2560)
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.2560-2564 (26/06/2560)
ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง (18/05/2560)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 (21/03/2560)
ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566(ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558) (02/06/2558)
สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (02/06/2558)