สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างทำความสะอาดฯประจำปี ๒๕๖๓ เลขที่ สจ.ปท.(บห)๐๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างทำความสะอาดฯประจำปี ๒๕๖๓ เลขที่ สจ.ปท.(บห)๐๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ... อ่านต่อ
สำนักงานรักษาความปลอดภัย ปี 2563 เลขที่ สจ.ปท(บห.)001/2562 ลว. 26ธ.ค.2563 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานรักษาความปลอดภัย ปี 2563 เลขที่ สจ.ปท(บห.)001/2562 ลว. 26ธ.ค.2563 ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดฯประจำปี ๒๕๖๒ เลขที่ สจ.ปท.(บฟ)๐๐๑/๒๕๖๒ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างทำความสะอาดฯประจำปี ๒๕๖๒ เลขที่ สจ.ปท.(บฟ)๐๐๑/๒๕๖๒ ... อ่านต่อ
สำนักงานรักษาความปลอดภัย ปี 2562 เลขที่ สจ.ปท(บห.)006/2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 สำนักงานรักษาความปลอดภัย ปี 2562 เลขที่ สจ.ปท(บห.)006/2562 ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟภ.ปทุมธานี คลังพัสดุ และคลังมิเตอร์ ประจำปี 2560 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในปี2560 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในปี2560 ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ประจำปี 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปี 2560 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน, คลบังพัสดุ และคลังมิเตอร์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างส่งใบคำร้องขอผ่อนผันก่อนดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เงื่อนไขการซื้อหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ ระบบ 3 เฟส แบบถังปิดผลึกถาวร วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็นรายปี วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด (แม่บ้านคนที่ 2) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด (แม่บ้านคนที่ 1) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างส่งใบคำร้องขอผ่อนผันก่อนดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานการไฟฟ้า คลังพัสดุ และคลังมิเตอร์ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับผู้พิการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งสายเคเบิ้ลแรงต่ำใต้ดิน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำคลังพัสดุ คลังมิเตอร์ และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด