ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด