กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มรถโดยสารสาธารณะและคนขับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ ตามนโยบาย “รถพร้อม คนพร้อม ” เฉพาะวันแรก (24 ม.ค. 60) จากรถที่ตรวจ 10,277 คัน ใน 229 สถานีขนส่ งผู้โดยสารทั่ วประเทศ พบรถ ไม่ พร้อม สั่ ง ห้ามใช้แล้วจ านวน 120 คัน วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และระยะเวลาในการใช้รถ และเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ.2560 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด