คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มติคณะกรรมการการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำหนดเกณฑ์การทรงตัวของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กำหนดเกณฑ์การทรงตัวของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำหนดกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กำหนดกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การจัดวางที่นั้งรถตู้โดยสาร วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 การจัดวางที่นั้งรถตู้โดยสาร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด