ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
รายงานผลการประชุมพิจารณาการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
รายงานการปฏิบัติตามผลคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร-ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่แฟ้ม(ไฟล์ใหญ่) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอข้อมูลรายการจดทะเบียนรถในระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกับผู้กระทำผิดที่ตรวจพบจากระบบ_GPS วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด