พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
2 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
3 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
4 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
5 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
6 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเดือน มิถุนายน 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
7 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเดือน กรกฎาคม 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
8 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเดือน สิงหาคม 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
9 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเดือน กันยายน 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
10 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเดือน ตุลาคม 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
11 สถานะบริการประชาชน ประชาชนเดือน พฤศจิกายน 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
12 สถานะบริการประชาชน ประชาชนเดือน ธันวาคม 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
13 สถานะบริการประชาชน ประชาชนเดือน มกราคม 2561 กฟจ.ปทุมธานี 
14 สถานะบริการประชาชน ประชาชนเดือน เมษายน 2561 กฟจ.ปทุมธานี 
15 สถานะบริการประชาชน-เดือน มกราคม 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
16 สถานะบริการประชาชน-เดือน กุมภาพันธ์ 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
17 สถานะบริการประชาชน-เดือน มีนาคม 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
18 สถานะบริการประชาชน-เดือน เมษายน 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
19 สถานะบริการประชาชน-เดือน พฤษภาคม 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
20 สถานะบริการประชาชน-เดือน มิถุนายน 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
21 สถานะบริการประชาชน-เดือน กรกฎาคม 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
22 สถานะบริการประชาชน-เดือน สิงหาคม 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
23 สถานะบริการประชาชน-เดือน กันยายน 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
24 สถานะบริการประชาชน-เดือน ตุลาคม 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
25 สถานะบริการประชาชน-เดือน พฤศจิกายน 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
26 สถานะบริการประชาชน-เดือน ธันวาคม 2562 
27 ตัวอย่างคำร้องขอใช้ไฟฟ้า กฟจ.ปทุมธานี 
28 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน มกราคม 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
29 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
30 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน มีนาคม 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
31 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน เมษายน 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
32 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
33 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน มิถุนายน 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
34 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
35ไม่มีภารกิจ กฟจ.ปทุมธานี 
36 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน สิงหาคม 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
37 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน กันยายน 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
38 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน ตุลาคม 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
39 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
40 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน ธันวาคม 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
41 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน มกราคม 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
42 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
43 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน มีนาคม 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
44 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน เมษายน 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
45 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
46 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน มิถุนายน 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
47 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
48 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน สิงหาคม 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
49 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน กันยายน 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
50 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน ตุลาคม 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
51 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
52 รายงานสรุปคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ เดือนธันวาคม 2564 กฟจ.ปทุมธานี 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง ISO 26000 7  
2 วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม ของ กฟภ. 7  
3 แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ.2557-2566 7  
4 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส 7  
5 นโยบายสิ่งแวดล้อม 7  
6 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557 7  
7 ประเด็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 7  
8 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 7  
9 แผนงานและโครงการที่สำคัญตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10-11 7  
10 นโยบายดำเนินกิจกรรม 5ส. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 7  
11 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ พ.ศ.2558 7  
12 การบูรณาการแผนงาน โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด(AreaBased) 7  
13 การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลของ คสช. 7  
14 นโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2558 7  
15 ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2558) 7  
16 สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
17 นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. 7  
18 นโยบายไฟฟ้าโปร่งใส 7  
19 นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ของ กฟภ. 7  
20 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ปี2559 7  
21 นโยบายการลดละเลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
22 แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ.2557-2566 ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 7  
23 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี เรื่อง นโยบาย การดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระดับการไฟฟ้า) กฟจ.ปทุมธานี 
24 นโยบาย 5 ส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ปี2560 กฟจ.ปทุมธานี 
25 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
26 นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา 
27 ประกาศกระทรวงมหาดไทย การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
28 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 
29 นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 กฟจ.ปทุมธานี 
30 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ปทุมธานี 
31 แผนเเม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม ของ กฟภ. ปี 2560-2564 กฟจ.ปทุมธานี 
32 แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ.2557-2566 ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 กฟจ.ปทุมธานี 
33 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) กฟจ.ปทุมธานี 
34 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ปทุมธานี 
35 ประกาศ นโยบาย การดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี 
36 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟจ.ปทุมธานี 
37 นโยบาย ด้านระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี 
38 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.พ.ศ.2561-2565 กฟจ.ปทุมธานี 
39 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 กฟจ.ปทุมธานี 
40 นโยบายสำนักงานสีเขียว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ปทุมธานี 
41 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ฉบับ2 พ.ศ.2562 กฟจ.ปทุมธานี 
42ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง กฟจ.ปทุมธานี 
43 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา กฟจ.ปทุมธานี 
44 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม ของ กฟจ.ปทุมธานี ปี2563 กฟจ.ปทุมธานี 
45 แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.ปี 2563-2567 กฟจ.ปทุมธานี 
46 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2564 กฟจ.ปทุมธานี 
47 แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563-2567 (KM Master Plan) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ปทุมธานี 
48 นโยบายการจัดการความรู้ ปี2563 กฟจ.ปทุมธานี 
49 แผนแม่บทความรับผิดชอบแต่สังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กฟภ. ปี 2560-2564 กฟจ.ปทุมธานี 
50 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม ของ กฟจ.ปทุมธานี ปี2564 กฟจ.ปทุมธานี 
51 นโยบายสำนักงานสีเขียว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี 
52 นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(Compliance Policy) กฟจ.ปทุมธานี 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 8  
2 งบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2558 8  
3 แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2558 8  
4 งบประมาณโครงการ PEA ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต(กิจกรรมที่ 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2558 8  
5 งบประมาณโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 8  
6 โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2558 กฟจ.ปทุมธานี 
7 งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 8  
8 งบประมาณประจำปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8  
9 งบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2559 8  
10 แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2559 8  
11 งบประมาณ พิธีเปิดการไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 8  
12 งบประมาณโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2559 8  
13 โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต (กิจกรรมที่ 3) ประจำปี 2559 8  
14 งบประมาณรายจ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ปี 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
15 แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
16 ขออนุมัติดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 
17 โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี กฟจ.ปทุมธานี 
18 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี 
19 อนุมัติจัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ประจำปี 2561-2563 กฟจ.ปทุมธานี 
20 งบประมาณรายจ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ประจำปี2561 กฟจ.ปทุมธานี 
21 งบประมาณรายจ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
22 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี 
23 อนุมัติโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจากโลหิต 10 ล้าน ซีซี ประจำปี 2561-2563 กฟจ.ปทุมธานี 
24 งบประมาณรายจ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
25 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี 
26 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี 
27 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี 
28 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี 
29 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี 
30 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี 
31 งบประมาณรายจ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
32 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ Service Level Agreement : SLA กระบวนการ P1-P11 กฟจ.ปทุมธานี 
2 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 9  
3 คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ใช้งานและจัดการข้อมูล 9  
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 9  
5 คำสั่งมอบหมายการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 9  
6 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 9  
7 คู่มือกระบวนงานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใส กฟจ.ปทุมธานี 
8 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย 9  
9 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 9  
10 กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม 9  
11 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน 9  
12 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม 9  
13 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน 9  
14 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม 9  
15 คู่มือ แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ 9  
16 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานรับฟังเสียงลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ 9  
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร ของ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 9  
18 คำสั่งมอบหมายการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 9  
19 ข้อกำหนดของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 (บ้านอยู่อาศัย) และประเภทที่ 2 (กิจการขนาดเล็ก) 9  
20 คู่มือการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเบื้องต้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 (บ้านอยู่อาศัย) และประเภทที่ 2 (กิจการขนาดเล็ก) 9  
21 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาตัดสิทธิในการขาย / การรับจ้างและลงโทษผู้ทิ้งงาน กฟจ.ปทุมธานี 
22 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร ของ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ปี 2560  กฟจ.ปทุมธานี 
23 คำสั่งมอบหมายการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ปี2560  กฟจ.ปทุมธานี 
24 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร ของ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ปี 2561 กฟจ.ปทุมธานี 
25 คำสั่งมอบหมายการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ปี2561 กฟจ.ปทุมธานี 
26 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) กฟจ.ปทุมธานี 
27 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) กฟจ.ปทุมธานี 
28 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) กฟจ.ปทุมธานี 
29 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) กฟจ.ปทุมธานี 
30 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) กฟจ.ปทุมธานี 
31 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) กฟจ.ปทุมธานี 
32 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) กฟจ.ปทุมธานี 
33 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) กฟจ.ปทุมธานี 
34 คู่มือด้านการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านทาง Website มีนาคม 2561 กฟจ.ปทุมธานี 
35 คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากรของ กฟภ. กฟจ.ปทุมธานี 
36 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร ของ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ปี 2562 
37 10.-การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) กฟจ.ปทุมธานี 
38 11.-การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ (N) กฟจ.ปทุมธานี 
39 12.-การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) (N) กฟจ.ปทุมธานี 
40 9.-การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) กฟจ.ปทุมธานี 
41 1.-การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) กฟจ.ปทุมธานี 
42 2.-การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (N) กฟจ.ปทุมธานี 
43 3.-การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) กฟจ.ปทุมธานี 
44 4.-การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) (N) กฟจ.ปทุมธานี 
45 5.-การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) 
46 6.-การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (N) กฟจ.ปทุมธานี 
47 7.-การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) กฟจ.ปทุมธานี 
48 8.-การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) (N) 
49 9.-การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) กฟจ.ปทุมธานี 
50 คำสั่ง ที่ ก.1กฟจ.ปท.(บค)17/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ปี 2564  กฟจ.ปทุมธานี 
51 คำสั่ง ที่ ก.1กฟจ.ปท.(บห)13/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กฟจ.ปทุมธานี และ กฟฟ.ในสังกัด (ศอฉ.กฟจ.ปท.) รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กฟจ.ปทุมธานี 
52 คำสั่ง ที่ ก.1กฟจ.ปท.(วต)03/2564 เรื่อง มอบหมายการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี  กฟจ.ปทุมธานี 
53 คำสั่ง ที่ ก.1กฟจ.ปท.(วต)04/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟจ.ปทุมธานี  กฟจ.ปทุมธานี 
54 คำสั่ง ที่ ก.1กฟจ.ปท.(วต)08/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
55 คำสั่ง ที่ ก.1กฟจ.ปท.(วต)09/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้(Knowledge Management : KM) ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ปี 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
56 คำสั่ง ที่ ก.1กฟจ.ปท.(วต)10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดตู้รับข้อร้องเรียนและคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปี 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
57 คำสั่ง ที่ ก.1กฟจ.ปท.(วต)11/2564 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ของ กฟจ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี 
58 คำสั่งที่ ก.1กฟจ.ปท.(วต)01/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแผนปฏิบัติ ของ กฟจ.ปทุมธานี ประจำปี 2564  กฟจ.ปทุมธานี 
59 คำสั่งที่ ก.1กฟจ.ปท.(วต)02/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร ของ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี  กฟจ.ปทุมธานี 
60 คู่มือ บริหารจัดการข้อร้องเรียน กฟภ. กฟจ.ปทุมธานี 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 1/2557 12  
2 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 2/2557 12  
3 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 3/2557 12  
4 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 4/2557 12  
5 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 5/2557  12  
6 มติคณะรัฐมนตรี : พลังงานไทย 12  
7 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชน การปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 12  
8 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาว การผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละพื้นที่ การพิจารณาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ฯ 12  
9 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) 12  
10 มติคณะรัฐมนตรี : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้ค่าขยายเขตไฟฟ้าที่ยังค้างชำระให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
11 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับงานที่ทำเป็นโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) 12  
12 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุม ครั้งที่ 6/2557 12  
13 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน) 12  
14 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ) 12  
15 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การปรับโครงสร้างพลังงาน ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) 12  
16 มติคณะรัฐมนตรี : ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (การรักษาเสถียรภาพความมั่นคง การพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การพัฒนาและโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน 12  
17 มติคณะรัฐมนตรี : ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ 12  
18 มติคณะรัฐมนตรี : การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม 12  
19 มติคณะรัฐมนตรี : การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
20 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 32 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  12  
21 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (การวางระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) การสร้างความโปร่งใสในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ฯ 12  
22 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (มาตรการประหยัดพลังงานและแนวทางการใช้พลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) 12  
23 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุม ครั้งที่ 7/2557 12  
24 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 12  
25 มติคณะรัฐมนตรี : การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (การค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้) 12  
26 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา 12  
27 มติคณะรัฐมนตรี : การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 12  
28 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
29 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล 12  
30 มติคณะรัฐมนตรี : การดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 12  
31 มติคณะรัฐมนตรี : มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ) 12  
32 มติคณะรัฐมนตรี : การรายงานผลการดำเนินการประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 2 กันยายน 2557) (การปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการด้านพลังงาน) 12  
33 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2557-2558 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (24/02/2558)  12  
34 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุม ครั้งที่ 4/2558 12  
35 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) 12  
36 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle-EV Car) การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่างๆ  12  
37 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ประตูระบายน้ำและ อ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน  12  
38 มติคณะรัฐมนตรี : ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 12  
39 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) 12  
40 มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1) 12  
41 มติคณะรัฐมนตรี : การปรับค่าจ้างชดเชยให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  12  
42 มติคณะรัฐมนตรี : การรายงานรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 12  
43 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2558 12  
44 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2558 12  
45 มติคณะรัฐมนตรี : แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว) 12  
46 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย 12  
47 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 9/2558 12  
48 มติคณะรัฐมนตรี : การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายถวิล เปลี่ยนศรี) 12  
49 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 10/2558 12  
50 มติคณะรัฐมนตรี : กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 12  
51 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) 12  
52 รายงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า (กระทรวงพลังงาน) 12  
53 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
54 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 12  
55 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำการกินทางการเกษตร ระยะ2 กฟจ.ปทุมธานี 
56 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี2559ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ปทุมธานี 
57 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
58 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 5.5 12  
59 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 6.2 12  
60 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 5.7 12  
61 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.10 12  
62 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.11 12  
63 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.14 12  
64 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.18 12  
65 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.3 12  
66 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.4 12  
67 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.5 12  
68 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.6 12  
69 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.7 12  
70 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.8 12  
71 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.9 12  
72 มติคณะรัฐมนตรี : การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ 2559 12  
73 มติคณะรัฐมนตรี: โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6พื้นที่) 12  
74 มติคณะรัฐมนตรี: ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
75 มติคณะรัฐมนตรี: แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
76 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่เสลียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 12  
77 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก(6 พื่นที่) กฟจ.ปทุมธานี 
78 ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ปทุมธานี 
79 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 กฟจ.ปทุมธานี 
80 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (micro grid) ที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน กฟจ.ปทุมธานี 
81 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระ 5.3 ขอความเห็นชอบปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างของพนักงาน และลูกจ้าง กฟภ.ตามมติคณะรัฐมนตรี 
82 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระ 6.2 รายงานผลการเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 13-14 ต.ค.2559 
83 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระ 6.4 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
84 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 5.2 ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานการควบคุมภายในของ กฟภ.ประจำปี 2560 
85 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.11 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2559 ผลเดือน ต.ค.2559 
86 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1-3 (1 ม.ค.-30 ก.ย.2559) 
87 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.15 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ส.ค.2559 
88 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.16 รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3 
89 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.19 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
90 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.20 รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 3/2559 (ก.ค.-ก.ย.2559) 
91 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 13/2559 
92 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.6 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2559 
93 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.7 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ครั้งที่ 7/2559 
94 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ไตรมาสที่ 3/2559 
95 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.9 รายงานมติคณะรัฐมนตรีเรื่องงบประมาณประจำปี 2560 ของ กฟภ. 
96 ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun)โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ 2 (น้ำหมันและน้ำสาน)จังหวัดเลย กฟจ.ปทุมธานี 
97 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.13 ขออนุมัติใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในงาน "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" 
98 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.14 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานของแผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2 ตามงบลงทุนประจำปี 2560 
99 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2559 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ 
100 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.6 ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์ด้านการแข่งขันกีฬาประจำปี 2560 ให้สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
101 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 
102 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการแก้ปัญหาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
103 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.ประจำปี 2559 ผลเดือน ธ.ค.2559 
104 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.7 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน ต.ค.2559 
105 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.9 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
106 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 6.8 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน มี.ค.2560 กฟจ.ปทุมธานี 
107 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2560 วาระที่ 6.10 รายงานความคืบหน้าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน ก.พ.2560 
108 ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
109 ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun)โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ 2 (น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย 
110 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 
111 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 
112 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
113 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) 
114โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 
115 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะ 1 กฟจ.ปทุมธานี 
116 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
117 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 กฟจ.ปทุมธานี 
118 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 กฟจ.ปทุมธานี 
119 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 กฟจ.ปทุมธานี 
120 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
121 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มีนาคม 2561 
122 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มีนาคม 2561 
123 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.4 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
124 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.5 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
125 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.7 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
126 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
127 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.11 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
128 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.2 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
129 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
130 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. วาระที่ 5.1.1 การพิจารณาแต่งตั้งประธานอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของ ผวก.และประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษพนักงาน กฟภ. และอุทธรณ์คำสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด 
131 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. วาระที่ 5.1.8 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
132 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. วาระที่ 5.3.3 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 4 
133 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 กฟจ.ปทุมธานี 
134 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 กฟจ.ปทุมธานี 
135 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 กฟจ.ปทุมธานี 
136 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 เมษายน 2561 กฟจ.ปทุมธานี 
137 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กฟจ.ปทุมธานี 
138 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2562 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิาค กฟจ.ปทุมธานี 
139 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 10/2562 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
140 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 10/2562 วาระที่ 4.1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
141 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 11/2562 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
142 ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายแลนในทุกกรณี เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะพระทอง จังหวัดพังงา) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ปทุมธานี 
143 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
144 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 5.4 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
145 โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี กฟจ.ปทุมธานี 
146 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 4.1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
147 มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม กฟจ.ปทุมธานี 
148 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2563 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ปทุมธานี 
149 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ปทุมธานี 
150 ขออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ปทุมธานี 
151 รายงานความคืนหน้าการดำเนินการตามแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2563 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ปทุมธานี 
152 ขอความเห็นชอบการปรับโครงสร้างเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่งรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ปทุมธานี 
153 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 5.1.12 ขออนุมัตินโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฟจ.ปทุมธานี 
154 มติคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อประชาสัมพันธ์ใน Website ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กฟภ. กฟจ.ปทุมธานี 
155 มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
156 มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 กฟจ.ปทุมธานี 
157 แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายศุภชัย เอกอุ่น) กฟจ.ปทุมธานี 
158 ขอความเห็นขอบกรอบวงเงินกู้เงินระยะสั้น (Credit Line) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ปทุมธานี 
159 ขอความเห็นขอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2564 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ปทุมธานี 
160 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (1.นายปรีชาพร สุวัฒโนดม) กฟจ.ปทุมธานี 
161 มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 กฟจ.ปทุมธานี 
162 มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 กฟจ.ปทุมธานี 
163 มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 กฟจ.ปทุมธานี 
164มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 (ไม่มีข้อมูลในส่วนประชาสัมพันธ์) กฟจ.ปทุมธานี 
165 มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 กฟจ.ปทุมธานี 
166 มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 กฟจ.ปทุมธานี 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้า คลังพัสดุและคลังมิเตอร์  13  
2 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและต่อกลับ 13  
3 จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 13  
4 จ้างเหมาติดตั้งสายเคเบิลแรงต่ำใต้ดิน 13  
5 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้า คลังพัสดุและคลังมิเตอร์  13  
6 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า 13  
7 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดส่งใบคำร้องขอผ่อนผันก่อนงดจ่ายไฟ  13  
8 ซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลินและเปลือกนอกพีวีซี 2 x 10 ต.มม. 600 โวลท์ 13  
9 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย 13  
10 ซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส แบบถังปิดผลึกถาวร 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (ชนิดแขวน) 13  
11 ซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส แบบถังปิดผลึกถาวร 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (ชนิดแขวน) 13  
12 ซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (ชนิดแขวน) 13  
13 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้า คลังพัสดุและคลังมิเตอร์  13  
14 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า 13  
15 ประกาศสอบราคาคอนเหล็กเคลือบฉนวน(คอนสื่อสารฯ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เส้นทาง รวม 365 ชุด 13  
16 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี 2559 จำนวน 378 เครื่อง 13  
17 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสำนักงาน ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี 
18 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ประจำปี 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 
19 ประกาศ จ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.ปทุมธานี คลังพัสดุ และคลังมิเตอร์ กฟจ.ปทุมธานี 
20ตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 - ปัจจุบัน ไม่มีประกวดราคา-สอบราคา 
21 ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างเคบิลใต้ดิน ระบ 22 เควี ช่วงข้ามถนน วัดไพร่ฟ้า (ฝั่งคลองบางเดื่อ) จุดที่1 ด้วยวิธีประกวดราคกอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟจ.ปทุมธานี 
22 ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างเคบิลใต้ดิน ระบ 22 เควี ช่วงข้ามถนนวัดไพร่ฟ้า (ฝั่งคลองคลองบางโพธิ์ใต้) จุดที่2 ด้วยวิธีประกวดราคกอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2557 13  
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2557  13  
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2557 13  
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2557 13  
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2557 13  
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2557 13  
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2557 13  
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2557 13  
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2557 13  
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2557 13  
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2557 13  
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2557 13  
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2558 13  
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2558 13  
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2558 13  
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2558 13  
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2558 13  
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2558 13  
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2558 13  
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2558 13  
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2558 13  
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2558 14  
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2558 13  
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2558 13  
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2559 13  
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2559 13  
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2559 13  
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2559 
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2559 13  
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2559 13  
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2559 13  
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2559 กฟจ.ปทุมธานี 
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2559 กฟจ.ปทุมธานี 
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2559 กฟจ.ปทุมธานี 
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2559 กฟจ.ปทุมธานี 
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2559 กฟจ.ปทุมธานี 
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปี2560 กฟจ.ปทุมธานี 
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปี2560 กฟจ.ปทุมธานี 
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปี2560 กฟจ.ปทุมธานี 
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปี2560 กฟจ.ปทุมธานี 
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปี2560 กฟจ.ปทุมธานี 
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปี2560 กฟจ.ปทุมธานี 
4307 
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปี2560 กฟจ.ปทุมธานี 
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปี2560 กฟจ.ปทุมธานี 
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปี2560 กฟจ.ปทุมธานี 
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปี2560 กฟจ.ปทุมธานี 
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปี2560 กฟจ.ปทุมธานี 
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปี2560 กฟจ.ปทุมธานี 
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปี2561 กฟจ.ปทุมธานี 
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปี2561 
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปี2561 กฟจ.ปทุมธานี 
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปี2561 กฟจ.ปทุมธานี 
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปี2561 กฟจ.ปทุมธานี 
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปี2561 
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปี2561 กฟจ.ปทุมธานี 
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคมปี2561 ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายนปี2561 กฟจ.ปทุมธานี 
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปี2561 กฟจ.ปทุมธานี 
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปี2561 กฟจ.ปทุมธานี 
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปี2561 
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคมปี2562 กฟจ.ปทุมธานี 
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ปี2562 กฟจ.ปทุมธานี 
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคมปี2562 กฟจ.ปทุมธานี 
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายนปี2562 กฟจ.ปทุมธานี 
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคมปี2562 กฟจ.ปทุมธานี 
67 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายนปี2562 กฟจ.ปทุมธานี 
68 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคมปี2562 กฟจ.ปทุมธานี 
69 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ปี2562 กฟจ.ปทุมธานี 
70 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ปี2562 กฟจ.ปทุมธานี 
71 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ปี2562 กฟจ.ปทุมธานี 
72 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายนปี2562 กฟจ.ปทุมธานี 
73 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปี2562 กฟจ.ปทุมธานี 
74 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปี2563 กฟจ.ปทุมธานี 
75 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปี2563 กฟจ.ปทุมธานี 
76 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปี2563 กฟจ.ปทุมธานี 
77 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปี2563 กฟจ.ปทุมธานี 
78 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปี2563 กฟจ.ปทุมธานี 
79 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายนปี2563 กฟจ.ปทุมธานี 
80 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปี2563 กฟจ.ปทุมธานี 
81 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปี2563 กฟจ.ปทุมธานี 
82 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปี2563 กฟจ.ปทุมธานี 
83 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปี2563 กฟจ.ปทุมธานี 
84 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปี2563 กฟจ.ปทุมธานี 
85 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปี2563 กฟจ.ปทุมธานี 
86 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปี 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
87 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
88 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปี 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
89 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปี 2564 กฟจ.ปทุมธานี 
90 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปี2564 กฟจ.ปทุมธานี 
91 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปี2564 กฟจ.ปทุมธานี 
92 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรฎาคม ปี2564 กฟจ.ปทุมธานี 
93 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปี2564 กฟจ.ปทุมธานี 
94 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปี2564 กฟจ.ปทุมธานี 
95 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปี2564 กฟจ.ปทุมธานี 
96 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปี2564 กฟจ.ปทุมธานี 
97 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปี2564 กฟจ.ปทุมธานี 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การใช้ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting System : PLMS) และระบบในการประชุมของ PEA กฟจ.ปทุมธานี 
2 แจ้งการปรับปรุงระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Papertess Meeting System : PLMS) กฟจ.ปทุมธานี 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน มีนาคม 2557 กฟจ.ปทุมธานี 
2 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน มิถุนายน 2557 กฟจ.ปทุมธานี 
3 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน กันยายน 2557 กฟจ.ปทุมธานี 
4 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน ธันวาคม 2557 กฟจ.ปทุมธานี 
5 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน มีนาคม 2558 กฟจ.ปทุมธานี 
6 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน มิถุนายน 2558 กฟจ.ปทุมธานี 
7 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน กันยายน 2558 กฟจ.ปทุมธานี 
8 สรุปรายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 กฟจ.ปทุมธานี 
9 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน ธันวาคม 2558 กฟจ.ปทุมธานี 
10 มติคณะรัฐมนตรี : กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 12  
11ขั้นตอนการให้บริการประชาชน กฟจ.ปทุมธานี 
12 ข้อ 1(1.1) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2559 กฟจ.ปทุมธานี 
13 ข้อ 3 (3.1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง 
14 หัวข้อ 3(3.6) รายงานการผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี การประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำไตรมาสที่ 4/2559 กฟจ.ปทุมธานี 
15 ข้อ 1(1.1)ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2559 
16 ข้อ 1 (1.7) แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2560 และรายงานผลการเกินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 
17 ข้อ 1 (1.7) นำส่งข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 
18 ข้อ 1 (1.7) นำเสนอข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 
19 ข้อ 1 (1.8) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
20 ข้อ 3(3.4) ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2558 
21 ข้อ 3(3.5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-22) 
22 ข้อ 4(4.3) นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ.ไตรมาส 4/2559 
23 ข้อ 5(5.4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณ หรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
24 ข้อ 6(6.4) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ. ไตรมาส 4/2559 
25 ข้อ 2(2.5) คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) 
26 ข้อ 2(2.7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน 
27 ข้อ 4(4.2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ 
28 ข้อ 6(6.3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
29 ข้อ 2(2.1) การปรับปรุงเงื่อนไขการวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และการจ่ายคืนผลประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่นำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า 
30 ข้อ 2(2.1) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 
31ข้อ 2(2.2) คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้ระเบียบข้อบังคับ 
32 ข้อ (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ 
33 ข้อ 1(1.2) แผนการจัดหาพัสดุ 
34 ข้อ 1(1.6) ผลการจัดหาพัสดุ 
35 ข้อ 2(2.2) คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้ระเบียบข้อบังคับ 
36 ข้อ 2(2.4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
37 ข้อ 2(2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 1/2560 
38 ข้อ 4(4.4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน 
39 ข้อ 4(4.5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
40 ข้อ 5(5.3) ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
41 ข้อ 5(5.5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
42 ข้อ 5(5.6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
43 ข้อ 6(6.1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
44 ข้อ 6(6.2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 
45 ข้อ 5(5.1) คุณสมบัติทั่วไป คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงานสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 ปี 2560 
46 ข้อ 5(5.2) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 ปี 2560 
47 ข้อ 1(1.7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผุ้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของ 
48 ข้อ 3 (3.2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
49 ข้อ 3(3.3) แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 
50 ข้อ 3(3.6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2559 
51 ข้อ 4(4.1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 
52 ข้อ 1(1.2) แผนการจัดหาพัสดุ 
53ข้อ 1(1.5) สรุปผลตามแบบ สขร.1 
54 ข้อ 1(1.6) ผลการจัดหาพัสดุ 
55 ข้อ 2(2.7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน 
56 ข้อ 3(3.4) แจ้งเวียนข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการซื้อ(ฉบับที่ 9)/การจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561 
57 ข้อ 4(4.1) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนมีนาคม 2560 
58 ข้อ 4(4.1)ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนกันยายน 2560 
59 ข้อ 4(4.1)ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนธันวาคม 2560 
60 ข้อ 4(4.1)ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนมิถุนายน 2560 
61 ข้อ 4(4.3) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนมิถุนายน 2560 
62 ข้อ 4(4.3) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนมีนาคม 2560 
63 ข้อ 4(4.3)ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนกันยายน 2560 
64 ข้อ 4(4.3)ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนธันวาคม 2560 
65 ข้อ 4(4.4)ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนกันยายน 2560 
66 ข้อ 4(4.4)ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนธันวาคม 2560 
67 ข้อ 4(4.4)ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนมิถุนายน 2560 
68 ข้อ 4(4.4)ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนมีนาคม 2560 
69 ข้อ 6(6.3)ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนกันยายน 2560 
70 ข้อ 6(6.3)ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนธันวาคม 2560 
71 ข้อ 6(6.3)ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนมิถุนายน 2560 
72 ข้อ 6(6.3)ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนมีนาคม 2560 
73 ข้อ 2(2.5)คู่มือ "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ." (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) เดือนมกราคม 2561 
74 ข้อ 3(3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการแต่งตั้งและเลื่อนระดับตำแหน่ง พ.ศ.2560 
75 ข้อ 5(5.1) ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 
76 ข้อ 5(5.2) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 
77 ข้อ 5(5.2) รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ สังกัด การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
78 ข้อ 5(5.2)รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ สังกัด การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 คุณวุฒิปริญญาตรี 
79 ข้อ 5 (5.4) การลงโทษ ลดเงินเดือน เเละตัดเงินเดือนพนักงาน กฟจ.ปทุมธานี 
80 ข้อ 5 (5.6)การติดตามผลการดำเนินการตามเเผนพัฒนาบุคคลกรรายบุคคล(แผนIDP) สำหรับพนักงาน ระดับ 3-10 เเละตำเเหน่งเทียบเท่าที่จัดทำเเผน IDP กฟจ.ปทุมธานี 
81 ข้อ 5(5.4)หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน กฟจ.ปทุมธานี 
82 ข้อ 5(5.1) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี กฟจ.ปทุมธานี 
83 ข้อ 5(5.2)รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลจากภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562 ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) กฟจ.ปทุมธานี 
84 ข้อ 5(5.2)รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีสำรอง การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562 ตำแหน่งพนักงานช่าง (ไฟฟ้า) กฟจ.ปทุมธานี 
85 ข้อ 5(5.1)ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี กฟจ.ปทุมธานี 
86 ข้อ 5(5.2)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่าง,ผู้ช่วยช่าง,ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยบัญชี และผู้ช่วยบัญชี สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1(ภาคกลาง)จ.อยุธยา กฟจ.ปทุมธานี 
87 ข้อ 5(5.2)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า),ผู้ช่วยช่าง,ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยบัญชี และผู้ช่วยบัญชี สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา กฟจ.ปทุมธานี 
88 ข้อ 3(3.5) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2563) กฟจ.ปทุมธานี 
89 ข้อ 5(5.1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้าง คราวละ 2 ปี กฟจ.ปทุมธานี 
90 ข้อ 3(3.4)ระเบียบกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 กฟจ.ปทุมธานี 
91 ข้อ 3(3.4)ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานหรือสามีกริยาที่ถึงแก่กรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 กฟจ.ปทุมธานี 
92 ข้อ 3(3.4)ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2564 กฟจ.ปทุมธานี 
93 ข้อ 3(3.4)ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่กรณีพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ.2554 กฟจ.ปทุมธานี 
94 ข้อ 3(3.4)ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการลาของพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 กฟจ.ปทุมธานี 
95 ข้อ 3(3.4)ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยยานพาหนะและเชื้อเพลิง พ.ศ.2565 กฟจ.ปทุมธานี 
96 ข้อ 3(3.4)ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจัดการและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2560 กฟจ.ปทุมธานี 
97 ข้อ 5(5.1)ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. กฟจ.ปทุมธานี 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี 11  
2 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำคลังพัสดุ คลังมิเตอร์ และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 11  
3 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ 11  
4 สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 11  
5 สัญญาจ้างเหมาติดตั้งสายเคเบิ้ลแรงต่ำใต้ดิน 11  
6 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับผู้พิการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 11  
7 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานการไฟฟ้า คลังพัสดุ และคลังมิเตอร์ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 14  
8 สัญญาจ้างส่งใบคำร้องขอผ่อนผันก่อนดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า 11  
9 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ 11  
10 สัญญาจ้างทำความสะอาด (แม่บ้านคนที่ 1) 11  
11 สัญญาจ้างทำความสะอาด (แม่บ้านคนที่ 2) 11  
12 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็นรายปี 11  
13 สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 11  
14 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ 11  
15 เงื่อนไขการซื้อหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ ระบบ 3 เฟส แบบถังปิดผลึกถาวร 11  
16 สัญญาจ้างส่งใบคำร้องขอผ่อนผันก่อนดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า 11  
17 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ 11  
18 สัญญาจ้างทำความสะอาด 11  
19 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ 11  
20 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน, คลบังพัสดุ และคลังมิเตอร์ 11  
21 สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน 11  
22 สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 11  
23 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปี 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
24 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ประจำปี 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี 
25 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในปี2560 กฟจ.ปทุมธานี 
26 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟภ.ปทุมธานี คลังพัสดุ และคลังมิเตอร์ ประจำปี 2560 กฟจ.ปทุมธานี 
27 สัญญาจ้างทำความสะอาดฯประจำปี ๒๕๖๒ เลขที่ สจ.ปท.(บฟ)๐๐๑/๒๕๖๒  กฟจ.ปทุมธานี 
28 สำนักงานรักษาความปลอดภัย ปี 2562 เลขที่ สจ.ปท(บห.)006/2562 กฟจ.ปทุมธานี 
29 สำนักงานรักษาความปลอดภัย ปี 2563 เลขที่ สจ.ปท(บห.)001/2562 ลว. 26ธ.ค.2563 กฟจ.ปทุมธานี 
30 สัญญาจ้างทำความสะอาดฯประจำปี ๒๕๖๓ เลขที่ สจ.ปท.(บห)๐๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ กฟจ.ปทุมธานี 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานประจำปี ๒๕๖๒ สัญญาเลขที่ สจ.ปท.(บฟ)๐๐๑/๒๕๖๒ กฟจ.ปทุมธานี 
2สำนักงานรักษาความปลอดภัยจากองค์กาสงคราะห์หารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ประจำปี 2562 สัญญาเลขที่ สจ.ปท(บห.)006/2562 กฟจ.ปทุมธานี 
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย กฟจ.ปทุมธานี 
4 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงดจ่ายไฟและติดกลับ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟจ.ปทุมธานี 
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงดจ่ายไฟและติดกลับประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟจ.ปทุมธานี 
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดภายในสำนักงาน ประจำปี 2563 กฟจ.ปทุมธานี 
7 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร สัญญาเลขที่ กฟจ.ปท.(บห)002/2562 ลว.27 ธันวาคม 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
8 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สัญญาเลขที่ สจ.ปท(บห)001/2562 ลว.27 ธันวาคม 2562 กฟจ.ปทุมธานี 
9 ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างเคบิลใต้ดิน ระบ 22 เควี ช่วงข้ามถนน วัดไพร่ฟ้า (ฝั่งคลองบางเดื่อ) จุดที่1 ด้วยวิธีประกวดราคกอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟจ.ปทุมธานี 
10 ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างเคบิลใต้ดิน ระบ 22 เควี ช่วงข้ามถนนวัดไพร่ฟ้า (ฝั่งคลองคลองบางโพธิ์ใต้) จุดที่2 ด้วยวิธีประกวดราคกอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟจ.ปทุมธานี 
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างเคบิลใต้ดิน ระบ 22 เควี ช่วงข้ามถนน วัดไพร่ฟ้า (ฝั่งคลองบางเดื่อ) จุดที่1 ด้วยวิธีประกวดราคกอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟจ.ปทุมธานี 
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างเคบิลใต้ดิน ระบ 22 เควี ช่วงข้ามถนนวัดไพร่ฟ้า (ฝั่งคลองคลองบางโพธิ์ใต้) จุดที่2 ด้วยวิธีประกวดราคกอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟจ.ปทุมธานี 
13 สัญญจ้างทำของ สัญญาเลขที่ สจ001/2563 ลว. 1 มกราคม 2563 กฟจ.ปทุมธานี