ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับความช่วย จากโรคติดต่อ COVID-19
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563
เนื่องจาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระงามร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านจะดำเนินการ รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโรคติดต่อ COVID-19 ในพื้นที่ตำบลพระงามหมู่ที่1-6 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2563 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-699-502 อ่านต่อ ...
ประกาศ องค์ฏารบริหารส่วนตำบลพระงาม เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด