กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 142 การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎ กระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2552 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด