คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เชิญพัฒนาการอำเภอประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้อำเภอแจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและรายงานผลให้จังหวัดภายในเดือนมิถุนายน 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทาง Online วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ฯ ติดตามทางเว็บไซต์ OTOP TODAY, Facebook OTOP TODAY ฯ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้อำเภอประชาสัมพันธ์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ขอความร่วมมือรวบรวมเมล็ดพันธุ์สมุนไพรแจง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ขอความร่วมมือรวบรวมเมล็ดพันธุ์สมุนไพรแจง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครังที่ 7) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้อำเภอเร่งดำเนินการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การตรวจสอบข้อมูลบุคคลโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรุบคคลระดับกรม (DPIS) กับทะเบียนประวัติ (กพ.7) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกคนตรวจสอบ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การผลิตหน้ากากเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้อำเภอดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การดำเนินงานโครงสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการตามรายละเอียด ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สำเนาสัญญากู้ยืมเงินพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 จังหวัดส่งสำเนาสัญญากู้ยืมเงินฯ เพื่อเก็บรักษา ณ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ส่งสื่อประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 สื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยมองค์การกรมการพัฒนาชุมชน ABC DEF S&P (ถุงผ้า) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้อำเภอจัดกิจกรรมเนื่องในวารครบรอบ 51 ปี และส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนงาน แก่ อช./ผู้นำ อช. ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สำรวจความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณสู่ชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (Free WiFi) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้อำเภอสำรวจความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณสู่ชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (Free WiFi) ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แจ้งยืนยันไม่ประสงค์ขอย้ายตามคำร้องขอย้ายประจำปี 2562 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้ผู้ที่ยื่นคำร้องแจ้งยืนยันไม่ประสงค์ขอย้าย ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การดำเนินงานโครงการ "นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม สืบสารอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถ่ินไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน" วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 จังหวัดได้กำหนดจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และแถลงข่าวฯ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 กรมฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การน้อมนำศาสตร์พระราช สู่ "ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืม" วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 กรมประสานขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบให้ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระบบติดตามและประเมินผล วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 สำนักงานงบประมาณได้วางระบบติดตามประเมินผลเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อให้การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติฯ และครอบคลุมทุกครัวเรือน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (สอบผ่านข้อเขียน ร้อยละ 60) การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน) ... อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 รับสมัครและสอบคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70(กรณีทดแทน) ... อ่านต่อ
การดำเนินงานโครงการกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน สนับสนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ... อ่านต่อ
แจ้งปิดระบบศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ปิดระบบศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ... อ่านต่อ
ประชุมชนประจำเดือนผู้บริหาร วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประชุมประจำเดือน ... อ่านต่อ
เกณฑ์การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เกณฑ์เป็นรูปเล่ม ... อ่านต่อ
การดำเนินโครงสร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง:วิถี พช.วิถีธรรม วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม ... อ่านต่อ
การประชุม วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การประชุม ... อ่านต่อ
แต่งตั้งข้าราชการ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 แต่งตั้งข้าราชการ ... อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ OTOP นวัตวิถี นครศรีธรรมราช วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ... อ่านต่อ
OTOP นวัตวิถี (ไฟล์เอกสาร กรมการพัฒนาชุมชน) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ หน.ฝ่าย (นักจัดการฯ)ฯ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แนวทางปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการในสังกัด วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แจ้งปรับแผนการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคใต้ตอนบน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร (กิจกรรมที่ 1) อาหาร สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและประเมินผลทุนหมุนเวียน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการจัดทำตัวชี้วัด (KPI) และติดตามประเมินผลสำเร็จโครงการตลาดประชารัฐ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กำหนดการการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้าง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การป้องกันผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับผลกระทบจากการผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้ง 4 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การตรวจสอบและการรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมนาชีพ ปี 2561 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การดำเนินกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3-4 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การจัดงาน OTOP Midyear 2018 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การคัดสรรกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การคัดเลือกครัวเรือนสัมมนาชีพชุมชนตัวอย่าง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช.รุ่นใหม่ CD Talent วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การดำเนินงานจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การดำเนินงานการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การจัดงานมหากรรมวันสตรีสากล คนเมืองคอน ปี 2561 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับโซน ปีงบ 2561 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ว 1027 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด