ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-010 สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 - อ่างเก็บน้ำคำอีหูด บ้านโพธิ์ ตำบลสระโพนทอง (18/12/2564)
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา โดยก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยหามแห หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง (19/02/2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-007 สายบ้านส้มกบ - ตำบลบ้านบัว หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ (05/02/2564)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-004 สายบ้านโนนทัน - อ่างเก็บน้ำท่าช้างคล้อง หมู่ที่ 11 บ้านโนนทัน ตำบลสระโพนทอง (14/01/2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-008 สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 - บ้านพันลำ บ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลสระโพนทอง (12/01/2564)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายเก็บน้ำลำห้วยหามแห หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย ตำบลสระโพนทอง (04/03/2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-006 สายบ้านโนนส้มโฮง - อ่างเก็บน้ำท่าช้างคล้อง บ้านโนนส้มโฮง หมู่ที่ 12 ตำบลสระโพนทอง (24/02/2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-011 สายทางบ้านโนนโก หมู่ที่ 6 - อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ บ้านโนนโก หมู่ที่ 6 ตำบลสระโพนทอง (24/02/2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-007 สายบ้านส้มกบ หมู่ที่ 5 - ตำบลบ้านบัว ช่วงที่ 2 (23/05/2562)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-009 สายบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 -บ้านพันลำ หมู่ที่ 3 (23/05/2562)