ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-010 สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 - อ่างเก็บน้ำคำอีหูด บ้านโพธิ์ ตำบลสระโพนทอง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา โดยก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยหามแห หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-007 สายบ้านส้มกบ - ตำบลบ้านบัว หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-004 สายบ้านโนนทัน - อ่างเก็บน้ำท่าช้างคล้อง หมู่ที่ 11 บ้านโนนทัน ตำบลสระโพนทอง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-008 สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 - บ้านพันลำ บ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลสระโพนทอง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายเก็บน้ำลำห้วยหามแห หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย ตำบลสระโพนทอง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-011 สายทางบ้านโนนโก หมู่ที่ 6 - อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ บ้านโนนโก หมู่ที่ 6 ตำบลสระโพนทอง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-006 สายบ้านโนนส้มโฮง - อ่างเก็บน้ำท่าช้างคล้อง บ้านโนนส้มโฮง หมู่ที่ 12 ตำบลสระโพนทอง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-007 สายบ้านส้มกบ หมู่ที่ 5 - ตำบลบ้านบัว ช่วงที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-009 สายบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 -บ้านพันลำ หมู่ที่ 3 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด