ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-010 สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 - อ่างเก็บน้ำคำอีหูด บ้านโพธิ์ ตำบลสระโพนทอง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา โดยก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยหามแห หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
... อ่านทั้งหมด