กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้ง อบต.สระโพนทอง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้ง อบต.สระโพนทอง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญํติศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญํติศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติกระจายอำนาจ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด