มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่อปท.ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2559 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด