คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง งานการรับชำระภาษีป้าย วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การแจ้งขุดดิน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การขอรับการสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สระโพนทอง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือบริการประชาชนเรื่อง การขอใบอณุญาตจัดตั้งตลาด วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด