นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ... เชื่อมโยง
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หารืออำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หารืออำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการจ้างออกแบบหรือการควบคุมงานก่อสร้าง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แนวทางปฏิบัติในการจ้างออกแบบหรือการควบคุมงานก่อสร้าง ... อ่านต่อ
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560-2569 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560-2569 ... อ่านต่อ
คำแถลงการนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คำแถลงการนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด