ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศอำเภอแม่ทะ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านห้วยมะเกลือ หมู่ 4 ตำบลหัวเสือ-บ้านดอนไฟ หมู่ 7 ตำบลดอนไฟ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด