นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของรัฐมนาตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561 นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของรัฐมนาตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด