ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2558
(44 ราย)
34 (77%) 9 (20%) 1 (2%)
พ.ศ. 2559
(11 ราย)
8 (73%) 3 (27%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(24 ราย)
20 (83%) 3 (12%) 1 (4%)
พ.ศ. 2561
(38 ราย)
23 (61%) 14 (37%) 1 (3%)
พ.ศ. 2562
(48 ราย)
32 (67%) 15 (31%) 1 (2%)
พ.ศ. 2563
(76 ราย)
44 (58%) 30 (39%) 2 (3%)
พ.ศ. 2564
(84 ราย)
72 (86%) 11 (13%) 1 (1%)
พ.ศ. 2565
(20 ราย)
16 (80%) 2 (10%) 2 (10%)