ข่าวประชาสัมพันธ์
รมว.พม.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 โดยระบบประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุม สป.พม. ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รมว.พม. เป็นรองประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565
วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รมว.พม.รับมอบของบริจาคจากที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนองค์กรสัมพันธ์ และคณะ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565
วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมอบของบริจาคจากคุณณัฏฐิณี เนตรอำไพ ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนองค์กรสัมพันธ์ และคณะ ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์คนอร์และเบสท์ฟูดส์ จำนวน 30,192 ชิ้น มุลค่า รวม 1,141,020 บาท โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รมว.พม.ป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างพม. Ais Academy
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ AIS Academy และบริษัท เลิร์นดิ จำกัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ 3 คณะทำงาน ได้แก่ 1) คณะทำงานโครงการอุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ 2) คณะทำงานโครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้ และ 3) คณะทำงานโครงการภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้แทน AIS Academy บริษัท เลิร์นดิ จำกัด คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับมอบวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา จำนวน 4,850 โดส จาก AIS เพื่อให้กระทรวง พม. นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
รมว.พม. เป็นประธานในพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ (สธค.) หรือโรงรับจำนำของรัฐ สาขาที่ 42 ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ (สธค.) หรือโรงรับจำนำของรัฐ สาขาที่ 42 ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อนและขาดแคลนเงินที่จะนำไปใช้ในการดำรงชีพหรือนำไปลงทุนประกอบอาชีพ โดยนำทรัพย์สินมาจำนำด้วยดอกเบี้ยในอัตราต่ำ อีกทั้งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขจัดความเดือดร้อนในด้านการเงินของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้า โดยมี นายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวง พม. นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สธค. เข้าร่วมงาน
... อ่านทั้งหมด