ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ชั้น 8 นายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ กรณีอดีตลูกจ้างประจำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลขอคัดสำเนาเอกสารผลสรุปการตรวจสอบภายในประจำปีของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี ตั้งแต่ปี 2554-2560 เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยื่นขอความเป็นธรรมในการพิจารณาคำสั่งลงโทษทางวินัยของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ต่อศาลปกครอง และศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ซึ่งเป็นข้อมูลสามารถเปิดเผยได้ตาม มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ข้อ 3 (6) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณาสำเนาข้อมูลเท่าที่จำเป็นให้แก่ผู้ขอข้อมูล พร้อมจัดทำสรุปแนวทางการตรวจสอบตามขั้นตอนของงานตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ชั้น 8 นายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ กรณีคณะกรรมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ (แจ้ง ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ) มีหนังสือขอข้อมูลเอกสารสัญญาจ้างของโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านน้ำท่วม หมู่ 12 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นข้อมูลสามารถเปิดเผยได้ มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ประชุมจึงมอบหมายให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี มีหนังสือแจ้ง ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ ว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่ขัดข้องในการเปิดเผยข้อมูล พร้อมแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี ทำหน้าที่ผู้ประสานงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 8 นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ กรณีมีผู้ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานในสังกัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 8 นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นายปรีชาญ สามารถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ทำหน้าที่ ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ กรณีมีผู้ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งมติที่ประชุมพิจารณาตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.55 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 8 นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ทำหน้าที่ ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ กรณีมีผู้ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งมติที่ประชุมอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ โดยพิจารณาตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนสิทธิได้รู้ของประชาชนและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของรัฐ โดยไม่ให้กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด