ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบศูนย์บริการประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 8 นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นายปรีชาญ สามารถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ทำหน้าที่ ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ กรณีมีผู้ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งมติที่ประชุมพิจารณาตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.55 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 8 นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ทำหน้าที่ ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ กรณีมีผู้ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งมติที่ประชุมอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ โดยพิจารณาตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนสิทธิได้รู้ของประชาชนและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของรัฐ โดยไม่ให้กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล อ่านต่อ ...
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณา กรณีอดีตข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 3 ราย ขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองและยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ทั้งนี้ มติที่ประชุม ได้เห็นชอบให้ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม สำนักบริหารกลาง เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่บุคคลทั้งสามร้องขอ ประกอบด้วย สำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเอกสารประกอบ ยกเว้นบันทึกปากคำพยาน ผู้ถูกร้อง หรือผู้ถูกกล่าวหา โดยปกปิดชื่อหรือข้อมูลที่ทำให้รู้ว่าบุคคลใดเป็นผู้กล่าวหาหรือพยาน และรายงานการประชุม อ.ก.พ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยปกปิดข้อมูลส่วนอื่น ซึ่งเป็นเรื่องการบริหารงานภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และมิได้เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสาม ในการนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบ ให้มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นใหม่ เพื่อนำเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพิจารณา และมอบหมายรองอธิบดี ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ บริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป
การประปานครหลวงศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562
วันที่ 30 มกราคม 2562 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง และผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง โดยมีคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้การต้อนรับ ***สำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนตามหลักการที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” มีข้อมูลข่าวสารให้บริการแก่ประชาชน 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (2) ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงาน อาทิ ผลการพิจารณาคำขอใบอนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาล ข้อมูลด้านการบริหารงาน งบประมาณ โครงการที่กำลังดำเนินงาน ข้อมูลเรื่องการจัดหาพัสดุ เป็นต้น และ (3) การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะราย ***ซึ่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับคัดเลือกและเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2560 “2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ***ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ห้องสมุดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. หรือเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร www.dgr.go.th คลิกแบนเนอร์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือสายด่วน 1310 กด 4 ในวันและเวลาราชการ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด