ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯโดดเด่น ปี 2561
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561
วันนี้ (5 เมษายน 2561) ที่ห้องประชุมโรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้จัดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีนายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน สำหรับการจัดการสัมมนาครั้งนี้ สืบเนื่องจาก พลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ปี 2560 เป็นปีแห่งข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิที่พึงได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ อันจะสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐต่อไป นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ในปี 2560 จังหวัดหนองคายได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบโดดเด่นในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 14 หน่วยงานและในปี 2561 จังหวัดหนองคายได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำจังหวัด ให้ได้รับมาตรฐานโดดเด่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดการสัมมนาฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการมีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ประจำปี 2561 และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประกวด ซึ่งการสัมมนามีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 130 คน โดยมีนางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ ...
ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวัดธาตุ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ได้ลงตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวัดธาตุ ตามแผนการดำเนินของศูนย์ข้อมูลของสารจังหวัดหนองคาย เพื่อผลักดัน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ่านต่อ ...
ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเเทศบาลหาดคำ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ได้ลงตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเเทศบาลหาดคำ ตามแผนการดำเนินของศูนย์ข้อมูลของสารจังหวัดหนองคาย เพื่อผลักดัน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อ่านต่อ ...
ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ได้ลงตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ตามแผนการดำเนินของศูนย์ข้อมูลของสารจังหวัดหนองคาย เพื่อผลักดัน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด