ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยดูจากวันประทับตราของไปรษณีย์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนกลางสมัครเข้าทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://bit.ly/PhSm9 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประปาส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประปาส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีคณะทำงานให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสช. ชั้น ๒ ฝั่งทิศใต้
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศึกษาดูงาน ศูนย์ข้อมูลฯ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสช. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี คณะทำงานให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสช. ชั้น ๒ ฝั่งทิศใต้ อ่านต่อ ...
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดกิจกรรมให้ความร้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ภายในอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด