ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เรื่อง
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เรื่อง ๑. ซื้อของออนไลน์อย่าหลงเชื่อคาโฆษณา ๒. แปรงสีฟัน เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ๓. ศูนย์บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ ผู้ป่วย อ่านต่อ ...
ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งที่ 2/2564 เวลา 10.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex) โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกรรมการ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางการลงทะเบียนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) รวมทั้ง (ร่าง) การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 และ (ร่าง) มาตรฐานการผลิตสถิติ : สกุลเงิน เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป โดยมีนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย อ่านต่อ ...
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และสรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ ๕ เรื่อง (กันยายน ๒๕๖๔)
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564
บทความ อ. ๔๑/๒๕๖๔ เรื่อง ขอร้องทุกข์ผลการประเมินครับ บทความ อ. ๔๒/๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเยอะแยะ? บทความ อ. ๔๓/๒๕๖๔ เรื่อง ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์อบของตัวเอง บทความ อ. ๔๔/๒๕๖๔ เรื่อง ผมคับข้องใจครับ บทความ อ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง ขอวิดีโอการจัดงาน อ่านต่อ ...
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และการพิจารณาแผนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์(Yealink Meeting) อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Learning จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด