ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดกิจกรรมให้ความร้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ภายในอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (กิจกรรม/งานแถลงข่าว, ประชาสัมพันธ์/ผลสำรวจ ฯลฯ)
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
Infographic ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสช.
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561
แผ่นพับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (สสช.)
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด