ข่าวประชาสัมพันธ์
การดําเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 18 เมษายน 2562
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจําวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบว่าค่าฝุ้นละอองไม่ต่างจากเมื่อวานมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันคุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ ดี – มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีเหลือง 8 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) พื้นที่สีส้ม 5 พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีแดง 2 พื้นที่ (คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ) และพื้นที่สีเขียว 1 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี) - ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 37 - 128มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50มคก./ลบ.ม.) - ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 56 – 167มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th และแอพลิเคชั่น air4thai เชื่อมโยง ...
คพ. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562
นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดเตรียมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม (ทีม SERT) พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์การตรวจ วิเคราะห์มลพิษต่าง ๆ ในภาคสนามและห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ณ ที่ตั้งกรมควบคุมมลพิษ และศูนย์ควบคุม มลพิษจังหวัดระยอง พร้อมทั้งเตรียมแผนการประสานการตอบโต้เหตุเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1–16 ร่วมปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและให้ คำแนะนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย หน่วยงานท้องถิ่นหรือประชาชนผู้พบเหตุสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางสายด่วน 1650 และเบอร์โทรศัพท์ประสานเหตุฉุกเฉินหมายเลข 09 8253 2026 เชื่อมโยง ...
คพ.รับรางวัลองค์กรโปร่งใส 2 ปีซ้อน จากป.ป.ช.
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 9 มี.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 8 จากการประเมินองค์กรหรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ โดย คพ.ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส และเป็นการได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 2 ปีซ้อนนับจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นความสำเร็จในข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐานว่าได้มีการปฏิบัติจริงในการประเมิน 4 หมวด ได้แก่ องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบ องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม องค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล และองค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเที่ยงธรรมต่อต้านการทุจริต และการให้หรือรับสินบน
ไทย-ญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม 3R ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายซึกาสะ อะกิโมโต้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น และนายคาซูชิเกะ เอ็นโด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (UNCRD) ร่วมกันแถลงถึงการประชุม ในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R การจัดการขยะของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้ง 9 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมทางวิชาการที่ไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้องเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จะร่วมกันแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก 3R คือ Reduce ลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ำ และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ความรู้ และการดำเนินงานด้าน 3R ของประเทศต่างๆ ทั้งนี้จะมีการรับรองปฏิญญา 3R (Bangkok 3R Declaration) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปฏิบัติตามหลักการ 3R โดยการใช้รากฐานของการนำเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจหมุนเวียน
ทส. ติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ จังหวัดมีมาตรการควบคุมถึงหมู่บ้าน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและไฟไหม้ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดย คพ.ได้ติดตามและ ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและได้ดำเนินการต่างๆ ตามที่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ไปให้แนวทางเมื่อคราวประชุมที่จังหวัดลำพูน และจากการรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบว่าจุด Hotspot ลดลงไฟไหม้พื้นที่ริมทางลดลงและจังหวัดได้มีมาตรการต่างๆ ควบคุม จากจังหวัด สู่อำเภอ สู่ตำบล และสู่หมู่บ้านตามลำดับ โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ นายประลอง กล่าวว่า การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขหมอกควันภาคเหนือต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย พ.ศ. 2550 และการอำนวยการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบ Single Command ในระดับพื้นที่ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งการลาดตระเวนป้องปราม การตรวจหาไฟป่าและการเผา การระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์เครื่องมือ จากกองทัพภาคที่ 3 ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช กรมป่าไม้ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม มีการให้รางวัลหมู่บ้านดีเด่น และ บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด
... อ่านทั้งหมด