ข่าวประชาสัมพันธ์
คพ. ได้รับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น สร้างความโปร่งใส ให้ความมั่นใจประชาชน
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานที่และข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้โดยสะดวก และให้หน่วยงานที่มีความพร้อมสมัครขอรับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ในโครงการของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) คพ. ได้พิจารณาส่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมมลพิษ เข้ารับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานของรัฐตามนโยบายรัฐบาล และจากผลการประเมิน คพ.ได้รับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ที่มีทั้งหมด 68 หน่วยงาน จากหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ โดย คพ. ได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูงอย่างครบถ้วน เพื่อดำเนินการตามโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" เชื่อมโยง ...
ไทย กับ สปป.ลาว ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
วันที่ 8 กันยายน 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และนางบุนคำ วอระจิด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมระหว่างกรมควบคุมมลพิษแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมควบคุมมลพิษแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษฝ่ายไทย และนายคำพัน นันทะวง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษฝ่ายลาว เป็นผู้ลงนามในเอกสารแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ ( Plan of Action on Environment and Pollution Management) พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสุณี ปิยะพันธ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. และ คพ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เชื่อมโยง ...
ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560
7 กันยายน 2560 พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว โดยเปิดเผยว่า ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดของประเทศไทย เป็นที่รู้จักทั่วโลก มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการสร้างอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่และสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก แต่การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้มีปัญหามลพิษในด้านต่างๆ ตามมาด้วย โดยเฉพาะด้านน้ำเสียและขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของนักท่องเที่ยว ผู้อยู่อาศัย และสถานประกอบการ ในขณะที่ระบบการจัดการยังมีไม่เพียงพอ ทำให้คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณชายหาดท่องเที่ยวหลายแห่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีปัญหาการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการระบายน้ำเสียลงสู่ชายหาด และมีขยะมูลฝอยในทะเลและชายหาด กอปรกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือEastern Economic Corridor (EEC)โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้ภาคตะวันออกมีการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐ ประชาชน และเอกชน เชื่อมโยง ...
ไทย ส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือกัมพูชา พัฒนาศักยภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปล่อยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ไปตรวจวัด ณ เมืองเสียมราฐประเทศกัมพูชา โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 และผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดสระแก้ว โดยมี Mr. Sou Savuth Under Secretary of State กระทรวงสิ่งแวดล้อม กัมพูชา Mr. Heng Nareth อธิบดีกรมป้องกันสิ่งแวดล้อม กัมพูชา ผู้แทนจากกรมสิ่งแวดล้อมเมืองเสียมราฐและจังหวัดบันเตียเมียนเจย เป็นผู้แทนประเทศกัมพูชา เข้าร่วมในพิธี เชื่อมโยง ...
ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวทาง ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย ประกอบด้วย 1) กรมควบคุมมลพิษ 2) กรุงเทพมหานคร 3) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม4) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 5) หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัดบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัดและบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้แนวทาง ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย พร้อมการสาธิตการแยกทิ้งขยะอันตราย และมอบตู้เก็บรวบรวมของเสียอันตราย (Drop off) ต่อ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด