ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
กรมควบคุมมลพิษ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560 ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและส่งแบบแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ทางอีเมล์ evaluation.pcd@gmail.com หรือโทรสาร 022985394 หากมีข้อซักถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อคุณวิชชุลดาและคุณวีรภัทร 022982452 เชื่อมโยง ...
รู้สิทธิ ชีวิตมีคุณค่า ร่วมใจประชาพัฒนาชาติ ตอน แบบนี้ต้องเปิด
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561
วีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เชื่อมโยง ...
รู้สิทธิ ชีวิตมีคุณค่า ร่วมใจประชาพัฒนาชาติ ตอน "งบประมาณ หายไปไหน"
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561
วีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เชื่อมโยง ...
โครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง โดยสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ สขร. ได้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เชื่อมโยง ...
คพ. ดูงานศูนย์ข้อมูลข่าสารของกรมอนามัย
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาววชิรา แสงศรี เลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ นำคณะเจ้าหน้าที่และคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษร่วมศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัย ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูงในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและยังได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับโดดเด่น โดยมี นายธวัชชัย บุญเกิด เลขานุการกรม กรมอนามัย และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้จากการ เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พบว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัยมีการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างดีเยี่ยม ทั้งในด้านของการจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การทำดัชนีและการให้บริการ และมีการดำเนินการหลายด้านที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมมลพิษได้เป็นอย่างดี
... อ่านทั้งหมด