ข่าวประชาสัมพันธ์
คพ.ปลื้ม ผลสำรวจความโปร่งใสจากการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ พอใจร้อยละ 97 ไม่มีข้อร้องเรียน
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. มีกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยการสอบถามความคิดเห็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ผ่านช่องทางการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าที่และเชื่อมั่นต่อ คพ.
การสัมมนา (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 กรมควบคุมมลพิษจัดการสัมมนา (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อกำหนดฯ ที่จัดทำขึ้น เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภาครัฐ รวมทั้ง ได้พิจารณาขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภาครัฐแล้วจำนวน 30 ประเภท ประกอบด้วย สินค้า 23 ผลิตภัณฑ์ การบริการ 6 บริการ และ 1 ฉลาก โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมลพิษ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
คพ. บูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่น บังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดประชุมหารือหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นริมคลองแม่ข่า เพื่อกำหนดแนวทางบูรณาการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียและลดการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษลงคลองแม่ข่า เนื่องจากผลการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ พบระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานร้อยละ 53 และเมื่อมีคำสั่งปรับปรุงแก้ไขแล้ว ยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอีกคิดเป็นร้อยละ 47 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับรายวันในอัตราสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อวัน
ศึกษาดูงานด้านการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในประเทศไทย
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร. ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว พร้อมนักศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อศึกษาด้านการจัดการป้ญหามลพิษทางอากาศและเสียงในประเทศไทย และเรียนรู้วิธีการตรวจวัดมลพิษจากไอเสียรถยนต์ประเภทต่างๆ ภายใต้มาตรฐานรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้งาน
ทส. เดินหน้าผลักอาเซียนปลอดหมอกควันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 20
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ทำหน้าที่ประธานการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 20 จัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากเนการา บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนจากศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน (ASEAN Specialised Meteorological Centre: ASMC) และองค์กรคู่เจรจา ได้แก่ European Union และ Global Environment Centre เข้าร่วม
... อ่านทั้งหมด