ข่าวประชาสัมพันธ์
ทส. พร้อมติดตามตรวจสอบมลพิษทางเสียง
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่ การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนยื่นเรื่องมากที่สุดเป็นลำดับที่ 2 เรื่อง เสียงรบกวน/สั่นสะเทือน โดยขอให้แก้ไขปัญหามลภาวะทางเสียงจาก สถานบันเทิง สถานประกอบการ ร้านอาหาร บ้านเรือน และวัยรุ่นมั่วสุมรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ส่งเสียงดังรบกวน (921 เรื่อง) และขอให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลจัดทำเนื้อหาข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และขอให้ทุกหน่วยงานที่มีสายด่วนพร้อมพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนที่หลากหลายโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์เพื่อรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน นั้น เชื่อมโยง ...
ทส. ยันสู้คดีคลองด่าน ปกป้องผลประโยชน์ชาติ
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายกคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ กรณีสัญญาโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่าน และให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยให้ คพ.ชำระเงินค่าจ้างค่าเสียหายจำนวน 4,983,342,383 บาท และเงินเหรียญสหรัฐ จำนวน 31,035,780 เหรียญ พร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี ตามข้อเรียกร้องให้แก่บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กับพวกรวม 6 คน โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อสั่งการให้ คพ.ดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มความสามารถ ต่อสู้คดีรอบใหม่นี้ให้ครบถ้วนเท่าที่กฎหมายเปิดช่องให้ต่อสู้ได้ทุกช่องทาง และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล เข้ามาดูแลให้คำปรึกษาในการต่อสู้คดี เชื่อมโยง ...
ทส. ติวเข้มแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่มีผลตรวจคุณภาพน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากปัญหาเรื่องการระบายน้ำทิ้งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ในพื้นที่คลองเสื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร พื้นที่คลองแสนแสบและคลองสาขา และพื้นที่คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมาตรการที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การกำกับให้แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามกฎหมายและระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อที่จะสามารถลดความสกปรกที่จะระบายจากแหล่งกำเนิดมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งจากการลงพื้นที่ของ คพ. ในปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564- เมษายน 2565) มีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาด ที่ดินจัดสรร และฟาร์มสุกร จำนวนรวมทั้งสิ้น 302 แห่ง พบว่า แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีจำนวน 87 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.37 และแหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีจำนวน 159 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.63 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมาก เชื่อมโยง ...
ทส. หนุนภาครัฐ – เอกชนจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีสินค้าและบริการมากกว่า 1,300 รายการ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ผลักดันการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน มุ่งเน้นกับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน เชื่อมโยง ...
คพ. บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นำคณะผู้บริหารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์
... อ่านทั้งหมด