ข่าวประชาสัมพันธ์
คพ.แจงการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม.และภัยคุกคามจากสารปรอทจากอุตสาหกรรมที่อาจอยู่ในฝุ่นขนาดเล็ก
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561
กรมควบคุมมลพิษ แจงการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม.มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ จำนวน 12 สถานี ปัจจุบันมี 6 สถานี ติดตั้งเครื่องตรวจวัด PM2.5 และได้มีการเผยแพร่ข้อมูล PM2.5 รายชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ aqmthai.com และแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2561 จะติดตั้งเครื่องตรวจวัด PM2.5 เพิ่มเติมในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 20 เครื่อง นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ในงานเสวนา "มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" จัดโดย กรีนพีซ ประเทศไทย เห็นว่าภาครัฐจำเป็นต้องรายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์ และไม่ตื่นตระหนกเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ นั้น คพ. ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ จำนวน 12 สถานี ปัจจุบันมี 6 สถานี ที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัด PM2.5 ได้แก่ พญาไท, บางนา, วังทองหลาง, ริมถนนพระราม 4 , ริมถนนลาดพร้าว และ ริมถนนอินทรพิทักษ์ และได้มีการเผยแพร่ข้อมูล PM2.5 รายชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ aqmthai.com อย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่มีสถานการณ์ได้เพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลทางแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษอีกทางหนึ่ง ซึ่งประชาชน สื่อมวลชนและผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลสถานการณ์ได้ตลอดเวลา
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพิจารณาการดำเนินงานตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเลขานุการกรม/ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ฝ่าย/ศูนย์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว อ่านต่อ ...
การอบรมหลักสูตร การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นางสาววชิรา แสงศรี เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการ” ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน และเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ที่จะให้ประชาชน ได้ใช้กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อนำไปสู่การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาไปสู่ระบบราชการที่โปร่งใส ในส่วนที่หน่วยงานภาครัฐต้องการดำเนินการ คือการจัดเตรียมข้อมูลตามมาตรา 7 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ไว้ให้ประชาชนตรวจดู และสืบเนื่องจากปีนี้ กรมควบคุมมลพิษได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นอย่างดี
คพ. ได้รับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น สร้างความโปร่งใส ให้ความมั่นใจประชาชน
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานที่และข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้โดยสะดวก และให้หน่วยงานที่มีความพร้อมสมัครขอรับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ในโครงการของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) คพ. ได้พิจารณาส่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมมลพิษ เข้ารับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานของรัฐตามนโยบายรัฐบาล และจากผลการประเมิน คพ.ได้รับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ที่มีทั้งหมด 68 หน่วยงาน จากหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ โดย คพ. ได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูงอย่างครบถ้วน เพื่อดำเนินการตามโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" เชื่อมโยง ...
ไทย กับ สปป.ลาว ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
วันที่ 8 กันยายน 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และนางบุนคำ วอระจิด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมระหว่างกรมควบคุมมลพิษแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมควบคุมมลพิษแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษฝ่ายไทย และนายคำพัน นันทะวง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษฝ่ายลาว เป็นผู้ลงนามในเอกสารแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ ( Plan of Action on Environment and Pollution Management) พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสุณี ปิยะพันธ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. และ คพ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด