ข่าวประชาสัมพันธ์
สิทธิประโยชน์จากกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
MARITIME LABOUR ACT
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
กสร.จับมือ FLEP อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว กลุ่มลูกจ้างทำงานบ้าน
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม สร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด มุ่งคุ้มครองดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน ลดปัญหายาเสพติดในวัยแรงงาน พร้อมร่วมมือ ป.ป.ส. เดินหน้าคืนคนดีสู่สังคม
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด