ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปี 2562
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชื่อมโยง ...
การใช้แรงงานหญิง
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด