ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแห่เทียนพรรษา สืบสานประเพณีอันดีงาม
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(3ก.ค.63) สำนักงานเขตพระนคร โดยนายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยนายปริญญา จันทร์บัว หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แห่เทียนพรรษา และนำไปถวายวัด เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดสามพระยา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ เนื่องจากมีความเชื่อว่า การถวายเทียนพรรษา เป็นการนำแสงสว่าง ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต ซึ่งประเพณีดังกล่าวจะเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามเหล่านี้ต่อไป เชื่อมโยง ...
Back to school แบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal... New "Me"
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(1ก.ค.63) สำนักงานเขตพระนคร นำโดยนายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารเขต ตรวจความเรียบร้อยในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ทั้ง 11 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดราชบูรณะ โรงเรียนวัดสุทัศน์ โรงเรียนราชบพิธ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนวัดพระเชตุพน โรงเรียนวัดมหาธาตุ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม โรงเรียนวัดตรีทศเทพ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส และโรงเรียนวัดราชนัดดา พร้อมนี้ได้ตรวจการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) และตรวจความสะอาดด้านสุขาภิบาลอาหาร และโภชนการในการประกอบปรุงอาหารให้นักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนดังกล่าวได้มีมาตรการป้องกัน โดยมีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ทำความสะอาดรองเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างมือด้วยเจลแอกกอฮอล์ ก่อนเข้าโรงเรียน ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย จัดให้มีการเว้นระยะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งได้ให้นักเรียนนำอุปกรณ์ และภาชนะส่วนตัวมาจากบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น ช้อนส้อม แก้วน้ำ เจลแอกกอฮอล์ อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างดี มั่นใจความปลอดภัย 100% เชื่อมโยง ...
>> ทำความสะอาดถนนข้าวสาร <<
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”มาสืบสานและขยายผล วันนี้ (1 ก.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายสรุเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร นำคณะผู้บริหารเขต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนนข้าวสาร โดยการกวาดล้างถนน รวมถึงจัดเก็บขยะและล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ เชื่อมโยง ...
ผู้ใหญ่ใจดี...เยี่ยมนักเรียนเปิดเทอมวันแรก
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(1ก.ค.63) เวลา 09.30 น. นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวัดแรกของโรงเรียนวัดตรีทศเทพ พร้อมแนะนำเพิ่มเติมด้านการดำเนินการตามมาตรการด้านการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดมือด้วยเจลหรือสบู่ การเว้นระยะห่างรายบุคคล ฯลฯ โดยมีนายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เชื่อมโยง ...
เขตพระนครร่วมตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(1ก.ค.63) นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจความเรียบร้อยจุดคัดกรองก่อนเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง บริเวณถนนหน้าพระธาตุ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จัดระเบียบแถวให้มีการเว้นระะยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด