ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ฝึกนำร่องใน 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรีและนครปฐม ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอรับใบอนุญาต เชื่อมโยง ...
สัมมนาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
17 ส.ค.63 เวลา 11.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการจัดตั้งและกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายใต้พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์คลีย์ กรุงเทพมหานคร เชื่อมโยง ...
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ภายใต้ “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรม “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงประกาศมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังเอกสารแนบ อ่านต่อ ...
เยี่ยมชมการแข่งขัน
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) พร้อมคณะลงพื้นเยี่ยมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ซึ่ง จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (super worker ) และเฟ้นหาเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านทักษะฝีมือแรงงาน เป็นตัวแทนประเทศ เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ พร้อม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เชื่อมโยง ...
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด