ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
เอกสารความรู้ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ" (04/08/2563)
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ (29/07/2563)
บันทึกเทปถวายพระพร (23/07/2563)
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ (23/07/2563)
Infographic ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสช. (25/05/2563)
วันคล้ายวันสถาปนา ๕๗ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (20/05/2563)
Infographic : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (15/05/2563)
รู้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตอน รู้ก่อนไม่เสียเวลา (15/05/2563)
คณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการดำเนินงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ออกไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะสิ้นสุดลง (12/05/2563)
เพื่อชนะ COVID-19 ให้หมดไปจากเมืองไทย ชวนคนไทยโหลดแอป หมอชนะ (28/04/2563)