ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การบรรยายพิเศษ "ข้อตรวจพบและข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่กำหนด" (19/04/2559)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้รับการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติคนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558 (17/11/2558)