- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ราคากลาง โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงานที่สำนักตรวจและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (18/09/2558)
ประกาศราคากลาง โครงการการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียง (14/05/2558)
ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ "วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30/04/2558)
จ้างดำเนินโครงการ "วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2558" (22/04/2558)
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องจัดเรียงเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (21/04/2558)
ประกาศ จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (26/03/2558)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมรถยนต์ของทางราชการ (10/03/2558)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานอาสาสมัครวัดไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (03/03/2558)
ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (02/03/2558)
ประกวดราคาจ้างจัดงาน "เวทีสื่อสารสาธารณะ...เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์" ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/02/2558)