- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ดูที่ ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ (08/09/2563)
ดูที่ ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ (08/09/2563) [กขร.ยกเลิก ประกาศฉบับนี้เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561] (08/09/2563)
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดนิทรรศการโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือด้านงานช่าง ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/03/2562)
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/03/2562)
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำกรอบรูปไม้พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ 10 และกรอบรูปไม้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมข้อความบรรยายใต้ภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/03/2562)
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/03/2562)
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กน 4710 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/03/2562)
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/03/2562)
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/03/2562)
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 91 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/03/2562)