- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคา -- เดือนกันยายน 2558 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดอุดรธานีและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ราคากลาง 1,444,044 บาท ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2558 (14/06/2560)
ประกาศประกวดราคา -- เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงศาลากลางจังหวัดอุดรธานีหลังใหม่ สูง 5 ชั้น (ส่วนที่เหลือและเพิ่มเติม) และครุภัณฑ์ประจำอาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (สูง 5 ชั้น) พร (14/06/2560)
ประกาศประกวดราคา -- เดือนตุลาคม 2558 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ราคากลาง 792,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2558 (14/06/2560)
ประกาศประกวดราคา -- เดือนพฤจิกายน 2559 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขา ศาลากลางจังหวัดอุดรธนี ราคากลาง 569,000บาท ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (14/06/2560)
ประกาศประกวดราคา -- เดือนพฤจิกายน 2559 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ราคากลาง 1,436,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤจิกายน พ.ศ.2559 (14/06/2560)
ประกาศประกวดราคา -- เดือนพฤจิกายน 2559 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการงานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวรพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธนี ราคากลาง 680,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. (14/06/2560)
ประกาศประกวดราคา -- เดือนพฤจิกายน 2559 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาพื้นที่จำหน่ายอาหาร ศาลากลางจังหวัดอุดรธนี ราคากลาง 597,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤจิกายน พ.ศ.2559 (14/06/2560)
ประกาศสอบราคา -- เดือนมีนาคม 2558ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำป้าย (Land Mark) สื่อประชาสัมพันธ์และอนุรักษ์ขยายพันธุ์บัวเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทะเลบัวแดง หนองหาน-กุมภวาปี ราคากลาง 509,000.- บาท ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 (14/06/2560)
ประกาศสอบราคา -- เดือนสิงหาคม 2557 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ราคากลาง 889,000.- บาท ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2557 (14/06/2560)