คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ ปี 2560 (27/03/2560)
คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (21/12/2559)
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูล 2559 (19/05/2559)
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ของเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (09/06/2558)
คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการระบบสถิติ (08/06/2558)