ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
รายงายสรุปผลการจัดฝึกอบรม ผ่านกิจกรรม KM Online ครั้งที่ 3 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านมลพิษ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แผนผังขั้นตอนการให้บริการ กระบวนงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ด้านมลพิษ (การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คู่มือมาเรียนรู้เรื่องพลาสติกและโฟม วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือการปกป้องประชาชนจากเหตุสารเคมีรั่วไหล วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
No Plastic Bottle Cap Seal วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 No Plastic Bottle Cap Seal ... อ่านต่อ
Wastewater Management Strategies in Thailand วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 Wastewater Management Strategies in Thailand ... อ่านต่อ
Wastewater Management in Eastern Economic Corridor วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 Wastewater Management in Eastern Economic Corridor ... อ่านต่อ
รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รวมคำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายชื่อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ (IWIS) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
วิดีทัศน์ เรื่อง รู้ พรบ. ฯ รู้สิทธิ ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 Infographic : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 4 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
หนังสือ รายงาน และวารสารที่ คพ. จัดทำขึ้นเผยแพร่ในปัจจุบัน วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือการจัดซื้อจ้ดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 : เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการจัดซื้อจ้ดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 : วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบ้ติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมมลพิษ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด