ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ราคากลาง โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงานที่สำนักตรวจและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง โครงการการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ "วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
จ้างดำเนินโครงการ "วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2558" วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องจัดเรียงเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศ จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมรถยนต์ของทางราชการ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานอาสาสมัครวัดไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจัดงาน "เวทีสื่อสารสาธารณะ...เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์" ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสายด่วน ๑๓๐๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ร่าง TOR ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสายด่วน 1300 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจัดงาน "เวทีสื่อสารสาธารณะ...เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์" ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลฯ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมเชิงรุก วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง โครงการ "๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน" วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง โครงการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ทางสถานีโทรทัศน์ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย จำนวน 9 รายการ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง และร่างขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ขายทอดตลาด ซากพัสดุชำรุด วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่าง TOR และราคากลางของการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 62000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ขนาด 120,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ร่าง TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 5 รายการ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง เช่าอาคารเป็นสถานที่ทำการของสำนักงาน กอง ศูนย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันพระประชาบดี วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรและระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง โครงการ สนับสนุนการดำเนินการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและระบบสารสนเทศในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบริหารสำนักงาน (Back Office) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ตารางราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นทางสถานีโทรทัศน์ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง เช่าวงจร ISDN ประเภท PRI ใช้งานร่วมกับหมายเลขพิเศษ 1300 จำนวน 2 PRI วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายยุธศาสตร์ งบประมาณและงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบันพระประชาบดี วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
(ร่าง)ราคากลาง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบริหารสำนักงาน (Back Office) ของ สป.พม. ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง โครงการ แทนคุณแผ่นดิน 77 คนดี นำทางแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2557 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง เช่าบริการระบบตู้โทรศัพท์และวงจรเช่า ISDN ประเภท PRI วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษา ตัด ตกแต่งหญ้า ต้นไม้ และไม้ดอกไม้ประดับภายในสถาบันพระประชาบดี วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
สอบราคาเช่าบริการชั่วโมงอินเทอร์เน็ต ชนิด 3G ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด