ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคา(TOR) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคา, ประกาศประกวดราคา, e-Bidding, ประกาศจ้างที่ปรึกษา (ส่วนกลาง) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง (ส่วนกลาง) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจสาธารณมติออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ (นับจด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคา, ประกาศประกวดราคา, e-Binding, ประกาศจ้างที่ปรึกษา วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟทอแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปัจจุบันและแผนการดำเนินงานในอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ทดแทนของเดิม) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ประจำปีงบ พ.ศ. 2563 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเพื่อเพิ่มศักยภาพ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา การจ้างทำวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เสื้อแจ็กเก็ต จำนวน ๑๕,๐๐๐ ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 02-09-62 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศและเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) 22-08-19 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16-08-62 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 48 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-08-62 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-08-62 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ทดแทนของเดิม) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-07-2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/07/62 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ San Switch จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ San Switch จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำนวน 20,561 เครื่อง ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระย วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำนวน 20,561 เครื่อง ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ(ส่วนภูมิภาค) e-bidding วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ(ส่วนภูมิภาค) e-bidding ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ทดแทนของเดิม) จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ทดแทนของเดิม) จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้าง จัดพิมพ์หนังสือคู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้าง จัดพิมพ์หนังสือคู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 152 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคา ซื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 152 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) จำนวน 20,561 เลขหมาย สำหรับเครื่องแท็บเล็ต จำนวน 20,561 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทดแทนของเดิม) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์ตรวจสิทธิ์ตามมาตรฐาน LDAP ทดแทน จำนวน 1 ระะบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์ตรวจสิทธิ์ตามมาตรฐาน LDAP ทดแทน จำนวน 1 ระะบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศสสช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด