ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศสอบราคา, ประกาศประกวดราคา, e-Auction วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคา, ประกาศประกวดราคา, e-Auction วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสสช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 66 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม ฉลากเขียว (e-market) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง(Tablet) จำนวน 546 เครื่อง (e-bidding) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสหกรรม พ.ศ .2560 (แจงนับ) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง(Tablet) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม และแผ่นปกโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ของครัวเรือน พ.ศ. 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 82 รายการ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ? ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด