ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด